Rejsebestemmelser

Coronabestemmelser

Hvis en rejse ikke kan gennemføres på grund af Udenrigsministeriets (Danmark) / Utenriksdepartementets (Norge) rejseanbefalinger eller hvis din rejsedestination har indrejserestriktioner, som er gældende for dig ved afrejsetidspunktet, kan du få refunderet din betaling for rejsen, incl. depositum. Såfremt du har modtaget delydelser i forbindelse med din rejse, fx cykeltøj, fratrækkes normalprisen for dette fra det beløb du får refunderet.
 
Hvis du afbestiller rejsen fordi du skal i karantæne, skal du kontakte din rejseforsikring ifht. eventuel refusion.
Vi opfordrer til, at du tegner en rejseforsikring og at du undersøger hvilke vilkår som er gældende for denne.

Hvis du bliver smittet med / testet positiv for corona undervejs på en rejse sidestilles dette med anden sygdom eller uheld, som gør at du ikke kan fortsætte rejsen. Afhængigt af destinationen vil lokale regler afgøre om du skal i isolation på destinationen eller rejse hjem.
Isolation og/eller hjemrejse er dit eget ansvar og på din egen/forsikringens regning. Vi opfordrer til at du undersøger din rejseforsikring ifht. coronabestemmelser.

 

Almindelige rejsebestemmelser

Pedal People ApS (herefter Arrangøren) er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med programmet med forbehold for ændring i rækkefølgen af programmets indhold. Arrangøren er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure-lignende hændelser samt hændelser forårsaget af tredjemand, dvs. hændelser af større karakter, som Arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge.

 

Bestilling og betaling

Bestilling af rejsen sker på hjemmesiden www.pedalpeople.cc eller på øvrige hjemmesider ejet af firmaet.

Bestilling og betaling af depositum er bindende.

Du opfordres til at tegne en afbestillingsforsikring.

 

Bestilling samt rejsebestemmelserne er bindende, når rejsen er bestilt og deltagerbeviset (fakturaen for depositum) er udstedt. Din tilmelding er først gyldig, når din indbetaling af depositum er registreret. Du modtager ikke særskilt kvittering på din indbetaling. Betales depositum ikke rettidigt, har Arrangøren ret til at slette din tilmelding.

 

Depositum indbetales 14 dage efter tilmelding

Afhængigt af rejsen indbetales restbeløb i én eller flere rater. Betalingsfristerne for indbetaling af de enkelte rater fremgår af de tilsendte indbetalingskort. Hele restbeløbet skal være indbetalt senest 90 dage inden rejsens begyndelse. Ved bestilling af rejsen senere end 90 dage inden rejsens begyndelse betales hele rejsens pris på én gang.

 

Du bekræfter ved din indbetaling at have læst og accepteret rejsebestemmelserne, øvrig information samt beskrivelsen af og eventuelle særbestemmelser for den enkelte rejse. Alle særlige aftaler mellem Arrangøren og dig skal være skriftlige for at være gyldige. Medbring venligst deltagerbevis og kvittering for indbetaling af restbeløb på rejsen.

 

Betales restbeløbet ikke rettidigt, kan Arrangøren betragte rejsen som afbestilt og sælge rejsen til anden side. Dine indbetalinger refunderes ikke.

 

I forbindelse med bestilling af rejsen på hjemmesiden bliver du bedt om at angive forskellige data. Hvis disse data ikke er korrekte og fx identiske med oplysningerne i dit pas, er det dit eget ansvar. Arrangøren påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, som skyldes forkerte eller mangelfulde oplysninger. Vi henviser i øvrigt til vores persondatapolitik.

 

Ved udeblivelse eller for sent fremmøde i henhold til udsendte rejseplan betragtes det som afbud, og din indbetaling vil ikke blive refunderet, jf. annulleringsbestemmelserne.

 

De angivne priser gælder som udgangspunkt for overnatning i delt dobbeltværelse. Enkeltværelser kan som regel tilkøbes. Rejser du alene, bliver du indkvarteret på dobbeltværelse med en af samme køn. I tilfælde af ulige antal deltagere kan du blive indkvarteret på enkeltværelse, også selvom du har bestilt dobbeltværelse. I disse tilfælde betales halvt enkeltværelsestillæg.

 

Overdragelse

Overdragelse af en rejse til en anden person kan ske frem til 2 måneder inden afrejse mod betaling af et ekspeditionsgebyr på DKK 1000,-. Vedkommende skal kunne opfylde de fysiske forudsætninger for at kunne gennemføre den gældende rejse.

 

I forbindelse med rejser, der er baseret på overnatning på delt dobbeltværelse, kan rejsen kun overdrages til en person af samme køn som dig. I forbindelse med rejser, hvor cykeltøj er inkluderet, kan rejsen kun overdrages til en person, som kan anvende det bestilte cykeltøj.

 

Annullering af rejsen

Din tilmelding er bindende

  • Rejsen kan frit afbestilles indtil 14 dage efter tilmelding
  • Ved afbestilling efter 14 dage efter tilmelding: depositum er tabt, eventuelt øvrigt indbetalt beløb tilbagebetales
  • Ved afbestilling efter 42 dage efter tilmelding og inden 90 dage inden rejsens begyndelse: 50% af det indbetalte beløb udover depositum er tabt
  • Ved afbestilling senere end 90 dage inden rejsens begyndelse: ingen tilbagebetaling

Eventuelt cykeltøj, der er inkluderet i rejsens pris, udleveres ikke ved annullering, da det indgår som en del af pakkerejsen.

 

Såfremt Arrangøren aflyser rejsen inden afrejse som følge af manglede tilmelding til rejsen, force majeure eller andre forhold tilbagebetales hele det indbetalte beløb med fratræk for eventuelle afholdte omkostninger/forudbetalinger fra Arrangørens side. Eventuelt cykeltøj, der er inkluderet i rejsens pris, indgår som en del af denne tilbagebetaling.

 

Såfremt Arrangøren er nødt til at ændre / aflyse rejsen efter afrejse som følge af force majeure, hændelser forårsaget af tredjemand mv. er der ingen tilbagebetaling.

 

Arrangøren forbeholder sig ret til at aflyse en rejse indtil 14 dage før afrejsedato, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding til den udbudte tur. Det nødvendige antal deltagere er forskelligt for de enkelte ture. I disse tilfælde tilbagebetales hele din indbetaling for rejsen med fratræk af eventuelt afholdte omkostninger til fx cykeltøj mv., som du i tilfælde af aflysning beholder.

 

Prisændringer

Arrangøren forbeholder sig ret til under særlige omstændigheder at forhøje den allerede aftalte pris, hvis der skulle ske ændringer i fx kendte og gældende priser, skatter, afgifter, tariffer, gebyrer, brændstof- og oliepriser, valutakurser mv.

 

Prisændringer vil blive meddelt hurtigst muligt. Ændringer på op til 10% af rejsens samlede pris vil ikke medføre at du har ret til at ændre den indgåede aftale.

 

Er prisændringen på mere end 10% kan du annullere rejsen i henhold til de almindelige betingelser for annullering.

 

Arrangørens ansvar og ændring af rejsen

Arrangøren forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre en hel eller en påbegyndt rejse/etape/rute, hvis Arrangøren skønner, at fx følgende forhold er gældende: 

  • Det er uforsvarligt at påbegynde/fortsætte etapen
  • Vejrmæssige forhold gør det uforsvarligt at cykle
  • Hvis man er kommet under tidspres på en etape
  • Vej-, trafik-, vejrmæssige eller andre forhold nødvendiggør ruteomlægning mv.

Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for fx forlængelse/afkortning af etapen/ruten ifht. det annoncerede som følge af omlægningen. Vælger du selv ikke at gennemføre etapen/ruten pga. ændringerne dækker du selv udgifter til f.eks. transport, ophold mv. frem til næste etapemål/destination.

 

Arrangøren forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder ruteomlægning samt anvendelse af andre hoteller og transportformer end annonceret, såfremt det måtte være nødvendigt for rejsens gennemførelse. Årsager kan fx være større vejarbejder, hotelaftaler, om- og nedlæggelse af flyruter mv. Ændringer berettiger ikke til kompensation.

 

Arrangøren fralægger sig ethvert ansvar for f.eks. aflysninger, forsinkelser og ruteomlægninger ved fly, færger, tog, bus og anden transport i forbindelse med din rejse til og fra destinationen samt under rejsen. Såfremt sådanne forhold indtræffer, dækker du selv udgifter til f.eks. transport frem til næste hotel i henhold til rejseprogrammet for den planlagte rejse og/eller ophold, hjemtransport m.v.

 

I tilfælde hvor Arrangøren optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder, er det de pågældende selskaber der er ansvarlig for de leverede ydelser. Arrangøren påtager sig intet ansvar for beskadigelse, ændringer, ulykkestilfælde, forsinkelser etc., der er en følge af fysiske forhold, aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.

 

Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter, herunder forudbestilte arrangementer, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn osv., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, trafikale forhold, ændrede hjemrejsetidspunkter, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor Arrangørens kontrol.

 

Arrangørens og underleverandørers ansvar for mangler - herunder person- og tingskader - er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner: For international flytransport er ansvaret begrænset i henhold til Warszawa- og Montrealkonventionerne med senere tillæg. For internationale togtransporter er ansvaret begrænset i henhold til CO-TIF/CIF-konventionen. For internationale skibstransporter er ansvaret begrænset i henhold til Athen-konventionen.

 

Arrangøren påtager sig udelukkende ansvar i henhold til ”Lov om Pakkerejser”.

 

Dit ansvar

Det er dit eget ansvar at være i en cykelmæssig form, som gør dig i stand til at gennemføre de enkelte dagsetaper inden for den af Arrangøren afsatte tid. Er dette ikke tilfældet forbeholder Arrangøren sig ret til at tage dig ud af turen en eller flere dage, eller helt tage dig ud af turen. Såfremt sådanne forhold indtræffer, dækker du selv udgifter til transport, ophold mv. frem til det/de næste/følgende etapemål/destination(er). Der er ingen refusion af indbetalte beløb såfremt du tages helt eller delvist ud af turen.

 

I forbindelse med enkelte rejser kan der afholdes ”Stopprøve” inden rejsen. Dette oplyses i givet fald under den givne rejse. Såfremt du tages af turen i forbindelse med stopprøven, betragtes dette som annullering fra din side og annulleringsbestemmelserne gælder.

 

Deltagelse i rejsen, herunder cyklingen, foregår på dit eget ansvar. Arrangøren har intet ansvar for din cykling eller for eventuelle skader på dig selv, dit udstyr eller tredjemand som følge af din kørsel, forsømmelighed eller andet. Som rejsedeltager har du ansvar for at følge de anvisninger som Arrangørens repræsentanter udstikker undervejs på rejsen, samt at optræde og cykle således, at medrejsende ikke føler sig generet. Overholdes dette ikke kan du i grove tilfælde udelukkes fra videre deltagelse i rejsen.

 

Såfremt du bliver skadet undervejs og ikke kan fortsætte turen på cykel, eller din cykel skades og ikke kan repareres på stedet, er det dit eget ansvar at komme frem til det/de næste/følgende etapemål/destination(er). Udgifter til transport, ophold mv. i sådanne tilfælde dækkes af dig selv.

 

Har du fødevareallergier og/eller fødevarepræferencer, er det dit eget ansvar at oplyse Arrangøren samt spisesteder om dette i god tid inden turen. Arrangøren vil så vidt muligt viderebringe information til spisesteder mv., men kan ikke gøres ansvarlig for eventuel forkert serveret mad ifht. allergier/præferencer, manglende tilgængelighed på mad mv. Dette er dit eget ansvar.

 

Dit rejsepas skal normalt have minimum 6 måneders gyldighed efter hjemkomsten. Vi anbefaler dig altid at have dit pas med på rejsen. Oplysninger om forhold vedrørende pas, visum og sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt for, at rejsen kan gennemføres, er du selv ansvarlig for at undersøge ved respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Seruminstituttet. Bruger du medicin, er du selv ansvarlig for at spørge apoteket eller din egen læge til råds angående en medicinattest til rejsebrug.

 

Du er selv ansvarlig for alle forsikringer, herunder eventuelle forsikringer i forbindelse med eventuelle træningsture, udstyr forsikring for selve turen. Du er selv ansvarlig for bagage, cykel, øvrigt udstyr mv. Dette gælder under alle forhold, bl.a. på hoteller og også selv om dine ting fx fragtes i Arrangørens biler og håndteres af Arrangørens repræsentanter. Du er selv ansvarlig for, at din bagage, cykel, øvrigt udstyr mv. kommer med den rigtige bil og/eller øvrig transport. Evt. beskadiget bagage, cykel og øvrigt udstyr mv. erstattes ikke. Der henvises til dit eget forsikringsselskab.

 

I forbindelse med flyrejser gælder, at ansvar for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabets egne bestemmelser.

 

Reklamationer

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor Arrangørens repræsentanter på rejsen.

 

Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være Arrangøren i hænde senest 21 dage efter rejsens afslutning. Herefter vil reklamationer ikke anses for at være indgivet rettidigt, og du vil derfor have mistet retten til at påberåbe dig den pågældende mangel.

 

Reklamationer skal stiles til Pedal People ApS, Dalvejen 28, DK-8600 Silkeborg.

 

Ethvert krav mod Arrangøren skal afgøres af dansk ret og efter danske love.

 

Øvrige forhold

I tilfælde af nødvendig evakuering forårsaget af krig, uroligheder, naturkatastrofer o.l. er Arrangøren ikke ansvarlig for evakueringen. Vi opfordrer derfor til at du tegner en rejse- og ulykkesforsikring, som dækker evakuering.

 

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse rejsebestemmelser. Det er derfor vigtigt og dit eget ansvar, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Der tages forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl i såvel rejsebeskrivelser, priser, rejsebestemmelser, øvrige tekster mv.